Shamkir-Ganja-Samukh Magistral içme suyu boru hattı